ยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก เจ้าหน้าที่ที่ทางานดี มีคุณธรรมจริยธรรม ประจาปี 2563
ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. 2562
แบบสรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานสำนักงานประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564
แผนปฎิบัติการด้านแรงงาน สปส.พล.