รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

24 ตุลาคม 2566

.

   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2566

   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2566

   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2566

   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2566

   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2566

   รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2566

   งบทดลองงวด 1-16 ประจำปี 2566

   การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือนกันยายน 2566