การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

02 เมษายน 2567

.

   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   การขับเคลื่อนจริยธรรม

   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   การส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบ

   โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ (มีนาคม 2567)

   แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม (Dos & Don'ts)

   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567

   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2567

   รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2567