โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566

01 เมษายน 2566

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2566

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน

     O1 - โครงสร้าง

     O2 - ข้อมูลผู้บริหาร

     O3 - อำนาจหน้าที่

     O4 - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

     O5 - ข้อมูลการติดต่อ

     O6 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     O7 - ข่าวประชาสัมพันธ์

     O8 - Q&A

     O9 - Social Network

     O10 - นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน

     O11 - แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

     O12 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

     O13 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

     O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

     O15 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

     O16 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

     O17 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

     O18 - E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

     O19 - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

     O20 - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O21 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

     O22 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O23 - นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

     O24 - การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

     O25 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O26 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

     O27 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O28 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O29 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O30 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

     O31 - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

     O32 - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

     O33 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

     O34 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

     O35 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O36 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     O37 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

     O38 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

     มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

     O39 - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

     O40 - การขับเคลื่อนจริยธรรม

     O41 - การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

     O42 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     O43 - การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน