การป้องกันการทุจริต

03 เมษายน 2567

.

   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) พ.ศ. 2566

   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy พ.ศ. 2566

   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566

   แบบรายงานผลการดาเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy พ.ศ. 2566

   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 2567

   รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปี 2567

   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy พ.ศ. 2567