โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2567

03 เมษายน 2567

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2567

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

     ข้อมูลพื้นฐาน

     O1 - โครงสร้าง

     O2 - ข้อมูลผู้บริหาร

     O3 - อำนาจหน้าที่

     O4 - ข้อมูลการติดต่อ

     การประชาสัมพันธ์

     O5 - ข่าวประชาสัมพันธ์

     การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

     O6 - Q&A

การบริหารงานและงบประมาณ

     แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

     O7 – แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

     O8 - แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

     O9 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

     การปฏิบัติงาน

     O10 - คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

     การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

     O11 - คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

     O12 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ

     O13 - E-Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

     O14 – รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O15 - ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O16 – ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

     O17 - รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O18 - แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     O19 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

     O20 - ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

     O21 - การขับเคลื่อนจริยธรรม

การส่งเสริมความโปร่งใส

     การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O22 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O23 - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     O24 - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

     O25 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

     การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

     นโยบาย No Gift Policy

     O26 - ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

     O27 - การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

     O28 - รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

     O29 - รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

     การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

     O30 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

     O31 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

     การส่งเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

     แผนป้องกันการทุจริต

     O32 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

     O33 - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     O34 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

     O35 – รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน