ภาพประชาสัมพันธ์

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางศศิธร เภาพิชญกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ ส.ต.ต.หญิงปิยาภรณ์ พุดลา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสมปอง ถูวัดสี นักวิชาการประกันสังคม 4 และนางสาวสุพรรณี โอนนอก นั
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางศศิธร เภาพิชญกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวเนาวรัตน์ โอนนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวสุมาลี เผ่าแสนเมือง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายวุฒิชาติ ศรีสุขกลาง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นางศศิธร เภาพิชญกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวอาทิชา เหล่าพิลัย นักวิชาการประกันสังคม 4 และนายนัฐพิสิษฐ์ ศรีบุญมี พนักงานขับรถยนต์ 3         ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เน
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางศศิธร เภาพิชญกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคม       จังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางสาวปุญชรัสมิ์ ศรีไพรวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวฐิตาภรณ์ แก้วมีนักวิชาการประกันสังคม 4 แ
 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางศศิธร เภาพิชญกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางปรียาพร เหล่าทองสาร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางภรณ์พจันทร์ ไชยภาลี นักวิชาการประกันสังคม 4          นางสาวฐิตาภรณ์ แก้วมี
วันที่ 6 กันยายน 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงานการลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนาย
วันที่ 1 กันยายน 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางพงษ์สุดา ทักษิณพิลา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมนางสาวณิชนันทน์ วงค์ศรีอาจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาววราภา ทรัพย์ศิริ นักวิชาการประกันสังคม 4
วันที่ 1 กันยายน 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางศศิธร เภาพิชญกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม ครบรอบ 33 ปี 3 กันยายน 2566
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางศศิธร เภาพิชญกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อยด้วย           นายพิมล พลเสนา พนักงานธุรการ ส 1 และนางบุษมา พูลรัตน์ นักวิชาการประกันสังคม 4 ร่วมพิธีเนื่องในว
    วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะทำงาน ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในการตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อ
วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคามจัดประชุมคณะอนุกรรมการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2566  โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และ นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ทำห
     วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสาวเนาวรัตน์ โอนนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายอุทัย ผลากอง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 3 และนายนัฐพิสิษฐ์ ศรีบุญมี พนักงานขับรถยนต์ 3 ร่วมออกโครงการปกป้องแล
  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายแอโรบิคแดนซ์ และเดินวิ่ง ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัด   โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิ
 วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา 91 พรรษา
    วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้          เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรร
 วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางศศิธร เภาพิชญกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนางปรียาพร เหล่าทองสาร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายพิทยา ภูบุญปลูก นักวิชาการประกันสังคม 4 ร่วมทำบุญตักบาตร
 วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพงษ์สุดา ทักษิณพิลา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางปรียาพร เหล่าทองสาร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัย
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายภัทรพล ตันเสถียร ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวณิชนันทน์ วงค์ศรีอาจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวฐิตาภรณ์ แก้วมี นักวิชาการประกันสังคม 4 และนายอุทัย ผลากอง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 3 ร่วมกิจกรรมปล่อ
 1 2 3 >  Last ›