นายวสันต์ พวงมาลัย ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสัมมนา “การพัฒนาเครือข่ายเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

03 กรกฏาคม 2563

สปส.พจ
สปส.พจ