นายวสันต์ พวงมาลัย ประกันสังคมจังหวัดพิจิตรและหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ เปิดโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

26 มิถุนายน 2563