นายวสันต์ พวงมาลัย ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ณ ที่พักอาศัย อำบางมูลนาก อำเภอดงเจริญ อำเภอทับคล้ออำเภอตะพานหิน จำนวน 11 ราย

26 มิถุนายน 2563