ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน การให้บริการทางการแพทย์ ในคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 5/2563

14 พฤษภาคม 2563

     นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการให้บริการทางการแพทย์ ในคณะกรรมการการแพทย์ (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการหารืิอพิจารณากรณีิการรักษาพยาบาล จำนวน 7 ราย 
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประสาธน์ ชั้น 6 
อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม