สำนักงานประกันสังคมประชุมซักซ้อมการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (COVID-19)

14 พฤษภาคม 2563

      นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม

ซักซ้อมการดำเนินงาน  ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (COVID-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 

ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้ชี้แจงถึงอำนาจหน้าที่ วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะพบเจอขณะปฏิบัติหน้าที่และแนวทางการแก้ไขปัญหา

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม สุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ชั้น 10 อาคารวิทุร

 แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม