แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม

  เลขที่เอกสาร  รายการ
สปส. 1-40/3 แบบคำขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน(กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
สปส. 1-40/3 แบบคำขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน(กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
สปส. 1-40/5 แบบคำขอรับเงินไม่พึงชำระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40
สปส. 1-40/5 แบบคำขอรับเงินไม่พึงชำระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40
สปส. 1-40/6 แบบคำขอรับเงินสมทบ และเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้า กรณียกเลิกบำนาญชราภาพ (ผปต.40)
สปส. 1-40/6 แบบคำขอรับเงินสมทบ และเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้า กรณียกเลิกบำนาญชราภาพ (ผปต.40)
สปส. 2-17/1 แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางของผู้ป่วยประกันสังคม กรณีการรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางที่กำหนด
สปส. 2-17/1 แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางของผู้ป่วยประกันสังคม กรณีการรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางที่กำหนด
สปส. 2-18/1 ง แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
สปส. 2-18/1 ง แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ายาเข้าออกช่องท้อง
สปส. 2-18/1 ง แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
สปส. 2-18/1 ง แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ายาเข้าออกช่องท้อง
สปส. 2-19 แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม (สาหรับสถานพยาบาล)
สปส. 2-19 แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม (สาหรับสถานพยาบาล)
สปส. 6-09 แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน
สปส. 6-09 แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน
สปส. 6-10 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน
สปส. 6-10 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน
สปส. 6-14 รายชื่อผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับบัตรประกันสังคม (ใช้เฉพาะผู้ที่ยื่น สปส. 1-03 เกินกว่า 6 เดือน)
สปส. 6-14 รายชื่อผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับบัตรประกันสังคม (ใช้เฉพาะผู้ที่ยื่น สปส. 1-03 เกินกว่า 6 เดือน)
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›