นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564

20 เมษายน 2564

     นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โดยมีนางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม พร้อมนางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีวาระเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในการเสนอขอพระราชทานฯ ประจำปี 2564 ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)