นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร เพื่อการสร้างทีมบริการ ที่เป็นเลิศ” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563

21 เมษายน 2563

     นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างความรัก ความผูกพันในองค์กร เพื่อการสร้างทีมบริการที่เป็นเลิศ” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 พร้อมมอบประกาศนียบัตร และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตบริการต่อผู้รับบริการ หมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยมีผู้บริหารของสำนักงานประกันสังคมร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี