ยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี

แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพะเยา
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา
ผลการดำเนินงานประจำปี 2564
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม2563)
แบบสรุปแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564