ข่าวประกาศ

 รายการ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566
เผยแพร่งบทดลอง และรายงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
 1 2 >