ข่าวประกาศ

 รายการ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือน ปี 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือน ปี 2563
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เผยแพร่งบทดลอง และรายงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ
ประกาศเจตจำนงการบริการงานดด้วยความสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือมาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564
 1 2 >