ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
"สวัสดีปกป้อง" ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ
เพิ่มช่องทางการให้บริการชำระเงินกองทนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-payment)ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
สถานพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยน เลือก และสามารถรับจำนวนผู้ประกันตน ปี 2563 ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563
ข่าว : ประกันสังคมชี้แจงกรณีซื้อหุ้น LH แพง กลายเป็นได้กำไร
ข่าว : ข่าวดี มติ ครม. ขยายความครอบคลุมผู้ประกันตนรับสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย สามารถรับเงินกรณีว่างงาน 62 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน
ข่าว : ประกันสังคม ไขข้อสงสัย เรื่อง ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19
ข่าว : กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม อัดเม็ดเงิน 30,000 หมื่นล้านบาท เสริมสภาพคล่องการจ้างงานในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
ข่าว : ประกันสังคมขอความร่วมมือนายจ้าง บันทึกรับรองการหยุดงานของลูกจ้างว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย บนหน้าเว็บ www.sso.go.th ด้วย
ข่าว : สำนักงานประกันสังคม ให้การรักษาผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโควิด-19 เทียบเท่าสิทธิ 3 กองทุน
ข่าว : กระทรวงแรงงาน เร่งช่วยเหลือลูกจ้างเจ็บตาย เหตุดินถล่มทับคนงานก่อสร้าง พีพีอี รับสิทธิประกันสังคม
ข่าว : ประกันสังคม รับสมัคร รพ.เอกชนเพื่อให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประกันตนประจำปี 2564
ข่าว : ประกันสังคม รับสมัคร รพ.เอกชนเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประจำปี 2564
ข่าว : ประกันสังคมขอให้นายจ้างที่สั่งไม่ให้ลูกจ้างทำงานเพราะเหตุสุดวิสัยหรือกรณีนายจ้างถูกรัฐมีคำสั่งหยุดสถานประกอบกิจการ เร่งส่งหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้างผ่าน www.sso.go.th
ข่าว : สำนักงานประกันสังคม ออกประกาศแพทย์ฯ ให้การตรวจรักษาผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโควิด-19 เทียบเท่าสิทธิ 3 กองทุน
ข่าว : เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ในการขอรับสิทธิประโยชน์
ข่าว : ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้นายจ้าง ผู้ประกันตน ติดต่องานประกันสังคมผ่าน SSO eService หรือระบบออนไลน์
ข่าว : อัพเดทมาตรการช่วยผู้ประกันตน ผู้ใช้แรงงาน จากผลกระทบโควิด-19 ล่าสุด
ข่าว : ครม. เคาะเพิ่มอัตราเดียวหมด ช่วยเหลือผู้ประกันตนว่างงานเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 เป็นร้อยละ 62 ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน
ข่าว : เพิ่มช่องทางการขอรับประโยชน์กรณีว่างงาน อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน ลดการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19
ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 1 2 >