ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
แบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564
ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย โควิด-19 ได้ทาง www.sso.go.th
รายชื่อผู้ประสานงานและข้อมูลการติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้าง ความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สวท.ยโสธร
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร รับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10
วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาววัชรี คูรณารักษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูล ในการดำเนินการตรวจเอกสาร ผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม วินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายเงิน เพื่อป้องกันความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 1 สำหรับส่วนราชการ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน การฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกประชาสัมพันธ์มาตรา 40
วันที่ 31 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน ผ่านระบบ CISCO VDO CONFERENCE
วันที่ 31 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนมกราคม 2565
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อติดตามขึ้นทะเบียนประกันสังคม
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อติดตามขึ้นทะเบียนประกันสังคม
วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายไชยยงค์ งามหอม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมศอ.ปส.จ.ยส. ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565
วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM MEETING
 1 2 3 >  Last ›