ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย โควิด-19 ได้ทาง www.sso.go.th
รายชื่อผู้ประสานงานและข้อมูลการติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ งามหลอด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวจามจุรี ไชยราช นักวิชาการประกันสังคม 3 ลงพื้นที่เชิงรุกออกสำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อช่วยเหลือแรงงานเปราะบางในสถานประกอบการ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร อุตอามาตย์ นักวิชาการประกันสังคม 4 และนางสาวจามจุรี ไชยราช นักวิชาการประกันสังคม 3 ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคมและติดตามเร่งรัดหนี้
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ งามหลอด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายไชยยงค์ งามหอม นักวิชาแรงงานชำนาญการและนางสาวพัชราภรณ์ ญาณศิริ นักวิชาการประกันสังคม 4 ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคมและติดตามเร่งรัดหนี้ ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอป่าติ้ว และอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวน 6 แห่ง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และนางสาวทัศนีย์ งามหลอด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธรลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร อุตอามาตย์ นักวิชาการประกันสังคม 4 และนางสาวจามจุรี ไชยราช นักวิชาการประกันสังคม 3 ออกตรวจสถานประกอบการนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อติดตามขึ้นทะเบียนประกันสังคมเขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย ณ ถนนคนเดินยโสธร เมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ประกันสังคมส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SERVICE DELIVERY UNIT
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวสุภาพร อุตอามาตย์ นักวิชาการประกันสังคม 4 และนางสาวจามจุรี ไชยราช นักวิชาการประกันสังคม 3 ลงพื้นที่เชิงรุกออกสำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อช่วยเหลือแรงงานเปราะบางในสถานประกอบการตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร อุตอามาตย์ นักวิชาการประกันสังคม 4 และนางสาวจามจุรี ไชยราช นักวิชาการประกันสังคม 3 ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคมและติดตามเร่งรัดหนี้
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายไชยยงค์ งามหอม นักวิชาแรงงานชำนาญการและนางสาวพัชราภรณ์ ญาณศิริ เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 4 ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคมและติดตามเร่งรัดหนี้
นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธรและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยการทำความสะอาด พื้นที่โดยรอบและภายในบริเวณวัด ณ วัดอัมพวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ประกันสังคมส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SERVICE DELIVERY UNIT ณ ศาลาวัดบ้านดู่ทุ่ง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายไชยยงค์ งามหอม นักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพัชราภรณ์ ญาณศิริ นักวิชาการประกันสังคม 4 ลงพื้นที่เชิงรุกออกสำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อช่วยเหลือแรงงานเปราะบางในสถานประกอบการ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 1 2 3 >  Last ›