ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้าง ความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สวท.ยโสธร
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร รับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10
วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาววัชรี คูรณารักษ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อมูล ในการดำเนินการตรวจเอกสาร ผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ณ ห้องประชุมแตงโมหวาน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังเก่า)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม วินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายเงิน เพื่อป้องกันความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 1 สำหรับส่วนราชการ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน การฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกประชาสัมพันธ์มาตรา 40
วันที่ 31 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน ผ่านระบบ CISCO VDO CONFERENCE
วันที่ 31 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนมกราคม 2565
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อติดตามขึ้นทะเบียนประกันสังคม
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/2565
วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อติดตามขึ้นทะเบียนประกันสังคม
วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายไชยยงค์ งามหอม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมศอ.ปส.จ.ยส. ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565
วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM MEETING
วันที่ 26 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เยี่ยมผู้ประกันตน ตามนโยบาย
วันที่ 26 มกราคม 2565 นายสมบัติ เสงี่ยมศักดิ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคมและติดตามเร่งรัดหนี้
 1 2 3 >  Last ›