ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
แบบสอบถาม โครงการสำรวจความพึงพอใจสำนักงานประกันสังคม ปี 2564
ผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย โควิด-19 ได้ทาง www.sso.go.th
รายชื่อผู้ประสานงานและข้อมูลการติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกหน่วยประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรา 40
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อติดตามขึ้นทะเบียนประกันสังคม
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการศูนย์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2564
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการนิติบุคคลละแนะนำการขึ้นทะเบียนนายจ้าง จำนวน 6 แห่ง
วันที่ 26 ตุลาคม 2564เวลา 09.30 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานในช่วงเทศกาลออกพรรษา
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรูปแบบใหม่ผ่าน VDO CONFERENCE
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมตลอดจนนำข้อมูลข่าวสารและงานบริการไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนงานเงินสมทบและตรวจสอบ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคม และติดตามเร่งรัดหนี้ ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินงานประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคม และติดตามเร่งรัดหนี้
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมหัวหน้าส่วนงาน/ฝ่าย สังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมกรมครั้งที่ 6/2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคมส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ดำเนินงานประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันที่๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
 1 2 3 >  Last ›