วันที่ 26 เมษายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเยี่ยมผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ที่เจ็บป่วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564

27 เมษายน 2564