ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัด พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสำนักงานประกันสังคมให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายไชยยงค์ งามหอม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวพัชราภรณ์ ญาณศิริ นักวิชาการประกันสังคม 4 ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้งานประกันสังคม และติดตามเร่งรัดหนี้
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ งามหลอด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมตรวจบูรนาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธรจำนวน 3 แห่ง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เชิงรุก ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ ตามโครงการประกันสังคมมอบสุข พร้อมมอบของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแนะนำสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ทุพพลภาพ จำนวน 18 ราย ณ เขตอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม VDO CONFERENCE เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในสถานประกอบการ โครงการ ม33เรารักกัน เฟส 2 และการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SERVICE DELIVERY UNIT ณ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SERVICE DELIVERY UNIT ณ ตลาดชุมชน หมู่ 6 ตำบลกุดเชียงหมี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40 ณ ศาลากลางบ้านหนองแหน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงแรงงานนอกระบบ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการเบ็ดเสร็จ SERVICE DELIVERY UNIT ณ ศาลากลางบ้านหนองหอย หมู่ 8 ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม VDO CONFERENCE เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม 5 ส. ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รอบที่ 2 รุ่นที่ 10
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รอบที่ 2 รุ่นที่ 8
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รอบที่ 2 รุ่นที่ 9
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รอบที่ 2 รุ่นที่ 7
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางสาวพุทธชาติ วรรณชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยโสธร ประจำปี 2564
วันที่ 30 เมษายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอบที่ 2 รุ่นที่ 2
วันที่ 30 เมษายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นางพิศมัย ยศไตรศรีวิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอบที่ 2 รุ่นที่ 1
 < 1 2 3 4 >  Last ›