ข่าวประกาศ

 รายการ
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เผยแพร่งบทดลอง และรายงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือมาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 1 2 >