ข่าวประกาศ

 รายการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือน ปี 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำเดือน ปี 2563
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำเดือน ปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบระมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เผยแพร่งบทดลอง และรายงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563