วิสัยทัศน์ พันธกิจ

การบริหารงาน

             สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานราชการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2533 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีภารกิจหลักตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 คือ การบริหารกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และการบริหารกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

               1.  ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ ราชการของกระทรวง

               2.  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้อง

               3.  บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

               4.  คุ้มครองดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

               5.  พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ และวิธีการด้านการประกันสังคมและเงินทดแทน รวมทั้ง ประสานแผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน

               6.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา

วิสัยทัศน์

บริการดี มีภาคีร่วมใจ เทคโนโลยี

ทันสมัย ใส่ใจนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน

พันธกิจ

        ให้บริการด้านประกันสังคมถ้วนหน้า ด้วยจิตบริการอย่างเสมอภาค โดย การบูรณาการกับทุกภาคส่วน มีการทำงานที่โปร่งใส        ตรวจสอบได้ ปราศจากข้อร้องเรียน ยึดหลักคุณธรรม เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้รับบริการและบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา