​นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เดินทางไปตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา

11 มิถุนายน 2565

นางวันทนา  ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เดินทางไปตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา