นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2565

29 มีนาคม 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2565 ชี้แจงนโยบายกระทรวงฯ และนโยบายจากเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รายงานผลการปฏิบัติการประจำเดือนรวมถึงปัญหาและอุปสรรค ของเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานประกันสังคม กลุ่มงานการเงินและบัญชี และฝ่ายบริหารทั่วไป             ณ ห้องประชุมอินทรักษ์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา