นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ออกหน่วย ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานเพื่อให้บริการงานประกันสังคม

23 มีนาคม 2565

นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ออกหน่วย   ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานเพื่อให้บริการงานประกันสังคม แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ในท้องที่ อำเภอตะกั่วป่าและอำเภอใกล้เคียง ทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นำทีมโดย  นางสาวมนธิรา  พันธ์สวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ มีผู้มาติดต่อ 116 ราย

  – จ่ายชำระเงินสมทบ มาตรา 33 และมาตรา 39 จ่ายชำระเงินทั้งสองกองทุนรวม 7,699.64 บาท

  – จ่ายชำระเงินสมทบ มาตรา 40 จ่ายชำระเงิน 6,800 บาท ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา