นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา ทำบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน

09 มีนาคม 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางประไพ  รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา  ทำบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน กับนางสาวอรอุมา มธุรส สถานพยาบาลคลินิกทันตกรรมทับปุด ตั้งอยู่เลขที่ 6/19 ม.1 ต.ทับปุด               อ.ทับปุด จ.พังงา ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา