นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพังงา

13 มกราคม 2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางประไพ  รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาแผน/โครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา โดยมีนางมาริสา บุญชูช่วย แรงงานจังหวัดพังงา เป็นประธาน