การสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์
1. ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับใด*

 

2. ท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตอย่างไรบ้าง*