นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

24 มีนาคม 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา            เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้างานราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (DOPA VCS/Zoom) เพื่อชี้แจงนโยบาย ปัญหา/ข้อหารือ/และติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดพังงา โดยมีนางประไพ  รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุม