ภาพประชาสัมพันธ์

างประไพ  รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวปฐมาพร  เพชรดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
1
นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ประชุมสัญจรเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ภารกิจกระทรวงแรงงาน
นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางมณจิรา มูสิกะเจริญ พนักงานธุรการ ส 4 ร่วมลงพื้นที่ประชุมสัญจรเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ภารกิจกระทรวงแรงงาน
นางกิตติมา  วิญญูวิจิตร ประกันสังคมจังหวัดพังงาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี TO BE NUMBER ONE   จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
นางกิตติมา วิญญูวิจิตร ประกันสังคมจังหวัดพังงา ให้สัมภาษณ์สิทธิประโยชน์งานประกันสังคม มาตรา 40
นางกิตติมา  วิญญูวิจิตร ประกันสังคมจังหวัดพังงา เข้าประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0(PMQA 4.0) ในปี พ.ศ. 2565
นางกิตติมา  วิญญูวิจิตร ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายอุทัย  กาญจนะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน
นางกิตติมา  วิญญูวิจิตร ประกันสังคมจังหวัดพังงา ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนงานทุกส่วนงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณด้านหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
 < 1 2 3 4 >  Last ›