ภาพประชาสัมพันธ์

​นางวันทนา  ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เดินทางไปตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา
นางประไพ  รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกศูนย์บริการ่วมกระทรวงแรงงาน
นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวปฐมาพร  เพชรดี  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  วันที่ 2 เมษายน 2565
นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2565
นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ออกหน่วย ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวมนธิรา  พันธ์สวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2565
นางประไพ  รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา  ทำบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน
นางประไพ  รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพังงา
างประไพ  รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวปฐมาพร  เพชรดี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ
1
นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ประชุมสัญจรเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ภารกิจกระทรวงแรงงาน
นางประไพ รอดเนียม ประกันสังคมจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางมณจิรา มูสิกะเจริญ พนักงานธุรการ ส 4 ร่วมลงพื้นที่ประชุมสัญจรเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ภารกิจกระทรวงแรงงาน
 1 2 3 >  Last ›