ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2566
ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Self Service)
ข่าว : ประกันสังคม เพิ่ม ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส ร่วมบริการนายจ้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ประกาศ ขอเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงเวลา 15.00 น. เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดสำนักงาน เนื่องจากพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19
ประกาศ ขอเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ถึงเวลา 14.45 น. เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดสำนักงาน เนื่องจากพบเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19
ประกาศ ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการมาใช้บริการ ในวันจันทร์ วันศุกร์ และวันที่ 14 15 ของทุกเดือน เพื่อลดความแออัด
ประกาศการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการปกติ เป็นเวลา 08.30 - 16.30 น