แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม

  เลขที่เอกสาร  รายการ
บัญชีรายชื่อ แบบบัญชีรายชื่อระเบียบฯ ปี62
บัญชีรายชื่อ บัญชีรายชื่อผปตขอคืน(covid-19)
บัญชีรายชื่อ บัญชีรายชื่อผู้ประกันตนพร้อมจำนวนเงินที่ขอรับเงินคืน ฯ COVID19 (.docx)
บัญชีรายชื่อ แบบบัญชีรายชื่อระเบียบฯ ปี62
บัญชีรายชื่อ บัญชีรายชื่อผปตขอคืน(covid-19)
บัญชีรายชื่อ บัญชีรายชื่อผู้ประกันตนพร้อมจำนวนเงินที่ขอรับเงินคืน ฯ COVID19 (.docx)
สปส. 1-01 แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง
สปส. 1-01 แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง
สปส. 1-02 หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
สปส. 1-02 หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
สปส. 1-03 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
สปส. 1-03 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
สปส. 1-04 หนังสือนำส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่อของสำนักงานประกันสังคม
สปส. 1-04 หนังสือนำส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่อของสำนักงานประกันสังคม
สปส. 1-05 คำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-05) และข้อตกลงฯ
สปส. 1-05 คำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-05) และข้อตกลงฯ
สปส. 1-10 แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
สปส. 1-10 แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
สปส. 1-10/1 หนังสือนำส่งเงินสมทบ
สปส. 1-10/1 หนังสือนำส่งเงินสมทบ
 1 2 3 >  Last ›