การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน ผ่านระบบ E-Service By บัณฑิตจบใหม่


การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน ผ่านระบบ E-Service By บัณฑิตจบใหม่โครงการขับเคลื่อนภาครัฐ