รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานผลการปฏิบัติงาน  ค้นหา

รายงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ปี งบประมาณ 2564 (สกลนคร)

ผลการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง และสาขาปลวกแดง

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน และรายงานผลการดำเนินการป้องกันและทุจริตประจำปี

รายงานผลการประเมินสถานะกองทุนประกันสังคม ไตรมาส2/2564 (ณ มิถุนายน)

รายงานผลการประเมินสถานะกองทุนเงินทดแทน ปี 2564 รอบ 8 เดือน (มกราคม – สิงหาคม)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ

รายงานผลการประเมินสถานะกองทุนประกันสังคมปี 2563 รอบ 7 เดือน (เดือนมกราคม - กรกฎาคม)

รายงานผลการประเมินสถานะกองทุนเงินทดแทน ปี 2563 รอบ 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม)

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2563

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้ แผนปฏิบัติราชการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานประกันสังคม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และพฤติมิชอบ ประจำปี 2563

รายงานผลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ไตรมาส 1 - 2

รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ. 2562

สำนักงานประกันสังคม รหัสหน่วยงาน 17006 กระทรวงแรงงาน รายละเอียดประกอบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประกอบเรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล)

รายงานผลวัดความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการสายด่วน1506

รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2561

การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2561 แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย สำนักงานเลขานุการกรม

การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2561 แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย กองบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ ปี 2561 แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์

แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2560

ตารางเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการศึกษาประเด็นจัดทำแผนแม่บทด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน 5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2558)

รายงานผลการจัดประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และการวางแผนการสืบทอดและทดแทนตำแหน่งงานที่สำคัญของสำนักงานประกันสังคม

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร สำนักงานประกันสังคม ปี 2561

รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561