ข่าว - ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย และนายวิรุช เหลืองวันทา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนจังหวัดหนองคาย ตรวจคนเข้าเมือง กอ.รมน.สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อประสานการดำเนินงานตามแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

04 มีนาคม 2565