ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
การจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรประจำปี 2564
สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ด้วยตนเองที่บ้านง่าย ๆ แค่คลิก!
ขั้นตอนการชำระฯ ประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านแอพฯ ShopeePay
ข่าว - นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2564
ข่าว - นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ได้รับความอนุเคราะห์จากนางวาสนา ฤทธาภัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมทีมงานในการตรวจสอบและประเมินการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ข่าว - นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายชาญชัช ร่วมสันเทียะ นักวิชาการประกันสังคม 4 และ นายนฤเบศร์ พุฒธาอามาตย์ นักวิชาการแรงงาน มอบของเยี่ยมให้กับผู้ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม (อำเภอสระใคร และอำเภอเมืองหนองคาย )
ข่าว - นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายชาญชัช ร่วมสันเทียะ นักวิชาการประกันสังคม 4 และ นายนฤเบศร์ พุฒธาอามาตย์ นักวิชาการแรงงาน มอบของเยี่ยมให้กับผู้ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม (อำเภอโพนพิสัย อำเภอเฝ้าไร่ และอำเภอเมืองหนองคาย )
ข่าว - นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าว - นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/ส่วนงานทุกส่วนงาน ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
ข่าว - นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานประจำเดือนกันยายน 2564 เพื่อชี้แจงนโยบายที่เกี่ยวข้องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดหนองคายและการประชุมกรม ครั้งที่ 5/2564
ข่าว - นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดแผนกผู้ป่วยนอก และแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ณ อาคาร ผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย พร้อมนี้โรงพยาบาลหนองคายได้จัดทำมุมประกันสังคมสมายล์
ข่าว- นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานทุกงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบภายใน
ข่าว - นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม
ข่าว - นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานกระทรวงแรงงาน รอบ 1 ปี
ข่าว - นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายชาญชัช ร่วมสันเทียะ และนายขันตรี อินทรา นักวิชาการประกันสังคม 4 ร่วมตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข่าว - นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2564
ข่าว - ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข่าว - ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย จัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ข่าว - ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ คุณลักษณะส่วนบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน ๓ อัตรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย
 1 2 >