ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายการ
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันัสงคมจังหวัดหนองคาย
นางสาวนันทิยา กรีสุระเดช ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายวิรุช เหลืองวันทา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รถยนต์ ออกตรวจสถานประกอบการ
นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมกับโรงพยาบาลหนองคาย ฉีควัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2019 ให้กับผู้ประกันตน
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข่าว- นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นางสาวพิฐชญาณ์ ภิญโญดม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติและบรรยายหัวข้อ การสร้างหลักประกันให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ (มาตรา 40)ในโครงการแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงานกิจกรรมส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข่าว - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมนำข้อห่วงใย ของผู้บริหารกระทรวงแรงงานแนะนำสิทธิประโยชน์เบื้องต้นและมอบของเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ภรรยาของนายเมธาสิทธิ์ พันธ์พิมพ์ แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานประเทศไต้หวันซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส
ข่าว - ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย และนายวิรุช เหลืองวันทา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนจังหวัดหนองคาย ตรวจคนเข้าเมือง กอ.รมน.สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อประสานการดำเนินงานตามแนวทางการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมปล่อยขบวนและมอบหมายให้นายวิรุช เหลืองวันทา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมนางณิชาภัทร ร่วมสันเทียะ นักวิชาการประกันสังคม 4
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายร่วมกับเจ้าหน้าที่ในหัวข้อการดำเนินนโยบายการส่งข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข่าว - เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของคณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้น 1
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม Zero Corruption ภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดหนองคาย
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าว - ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านแสนสุข
ข่าว - ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายมานะชัย โชติสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนายนิพนธ์ เหล่าราช เจ้าพนักงานประกันสังคม 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดหนองคาย ( Integrity and Transparency Assessment – ITA )
ข่าว - ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ร่วมการประชุม ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผ่าน VDO Conference
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย มอบของเยี่ยม ให้กับผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตน ตามนโยบาย “แรงงานอุ่นใจ ของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๕ กระทรวงแรงงาน”
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการร่วมสร้างกลไกขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยต้านภัยโควิด-19 ด้วยหลักปฏิบัติ D:M:H:T ในสถานประกอบกิจการ ในสถานประกอบการ ประเภทกิจการ ห้างสรรพสินค้า ขายปลีก-ส่ง วัสดุก่อสร้าง ในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จำนวน 3 แห่ง ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จังหวัดหนองคาย และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2565
ข่าว - นางสาวปรียาภัทร์ ไตรเมธีลักษณ์ ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย และนายขันตรี อินทรา นักวิชาการประกันสังคม 4 ตรวจบูรณาการ 7 ประเด็นสำคัญร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาคเครือข่าย
 1 2 3 >