ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวพิฐชญาณ์ ภิญโญดม
นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ โทรศัพท์ 042420969 ต่อ 111