ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางอรอุมา ชมภูจันทร์
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (หัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์) โทรศัพท์ 042420969 โทรศัพท์เคลลื่อนที่ 0956627646