ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายดำรง ม่วงมนตรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป) โทรศัพท์ 042420969 โทรศัพท์เคลลื่อนที่ 0837390634