ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายวิรุช เหลืองวันทา
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ (หัวหน้าส่วนงานเงินสมทบ และส่วนงานทะเบียน) โทรศัพท์ 042420969 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0921611969