ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางนิติภรณ์ ปรีเปรม
นักวิชาการประกันสังคม 4 โทรศัพท์ 042420969 ต่อ 120