ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายชาญชัย ร่วมสันเทียะ
นักวิชาการประกันสังคม 4 โทรศัพท์ 042420969 ต่อ 108