ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายสุชล เพ็งพันธ์ุ
พนักงานขับรถยนต์ 1 โทรศัพท์ 042420969 ต่อ 123