ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายสุพจน์ วงศ์นวลตา
พนักงานขับรถยนต์ 3 โทรศัพท์ 042420969 ต่อ 123