ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางเจนจิรา พรมฐาน
เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 3 โทรศัพท์ 042420969 ต่อ 123