ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนายนิพนธ์ เหล่าราช
เจ้าพนักงานประกันสังคม 3 โทรศัพท์ 042420969 ต่อ 123