ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมนางสาวนันทิยา กรีสุระเดช
ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 0818717577 E-mail : nangkuk@gmail.com