ช่องทางการติดต่อ

30 มิถุนายน 2564


สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย


ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ : เลขที่ 391, ศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย, 43000

เวลาดำเนินการ : วันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์ : 042-412996 , 042-420969

FAX. : 042-421122 ต่อ 106 , 042-411593

ฝ่ายบริหาร ต่อ 110,122,123,124

ฝ่ายทะเบียนฯ ต่อ 112,113,114

ฝ่ายเงินสมทบฯ ต่อ 102,103,116

ฝ่ายประโยชน์ทดแทน ต่อ 104,105,108,109

ฝ่ายการเงินฯ ต่อ 117,119 มาตรา 39 ต่อ 114